Privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija

SIA IT Sales kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: [email protected] Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA IT Sales juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.


Dokumenta piemērošanas sfēra

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

fiziskajām personām - klientiem, abonentiem un citiem SIA IT Sales pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (abonentam, klientam, lietotājam) saņem vai nodod SIA IT Sales jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

SIA IT Sales veikalu, biroju un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

SIA IT Sales uzturēto mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem, un zvana veicējiem uz SIA IT Sales kontaktu centra tālruņiem (turpmāk - Klienti).

SIA IT Sales rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (SIA IT Sales mājaslapā, mobilajās lietotnēs, pašapkalpošanās portālā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA IT Sales.


Personas datu apstrādes nolūki

SIA IT Sales apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai;
 • klienta identificēšanai;līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
 • preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
 • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
 • garantijas saistību izpildei;preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
 • klientu apkalpošanai;iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
 • norēķinu administrēšanai;
 • kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai;
 • parādu atgūšanai un piedziņai;
 • mājaslapu un mobilo lietotņu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;biznesa plānošanai un analītikai:statistikai un biznesa analīzei;
 • plānošanai un uzskaitei;
 • efektivitātes mērīšanai;
 • datu kvalitātes nodrošināšanai;
 • tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
 • atskaišu sagatavošanai;
 • klientu aptauju veikšanai;
 • riska vadības aktivitāšu ietvaros;
 • informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai
 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA IT Sales.


Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA IT Sales apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu SIA IT Sales saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
 • leģitīmās interesēs - lai realizētu no SIA IT Sales un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA IT Sales leģitīmās intereses;
 • datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai - lai nodrošinātu SIA IT Sales nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.

IT Sales leģitīmās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti rakstveidā vai mutiski, zvanot uz zvanu centriem, mājaslapās un pašapkalpošanās portālā;
 • veikt sarunas ar Klientu ierakstu par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli;
 • veikt sarunas ar Klientu ierakstu, lai organizētu pakalpojuma līgumsaistību izpildi;
 • veikt sarunas ar Klientu ierakstu, kuras laikā tiek noslēgts mutisks līgums, līguma noslēgšanas fakta pierādīšanai;
 • analizēt SIA IT Sales mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Klienta kontu SIA IT Sales mājaslapās, interneta vietnēs un mobilajos lietojumos;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi (NPS);
 • nodrošināt elektronisko sakaru tīklu uzturēšanu un attīstību;
 • uzturēt un attīstīt sakaru tīklu;
 • uzraudzīt sakaru tīkla darbību, lai konstatētu tehniskas problēmas, kā arī prettiesiskas darbības un tās novērstu;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde

SIA IT Sales apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA IT Sales saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

SIA IT Sales attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām IT Sales darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp SIA IT Sales un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu vai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA IT Sales var pilnvarot SIA IT Sales grupas uzņēmumus, savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, pakalpojumu ierīkošanas darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, SIA IT Sales grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri apstrādā SIA IT Sales rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie SIA IT Sales grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par SIA IT Sales datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un SIA IT Sales ir tiesības nodot SIA IT Sales grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.


Personas datu aizsardzība

SIA IT Sales aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA IT Sales saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 • ugunsmūri;
 • ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas

SIA IT Sales neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru, satura vai citiem pakalpojumiem, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu, piemēram, elektroenerģijas pakalpojuma tirdzniecības ietvaros SIA IT Sales veic datu apmaiņu ar sadales tīkla operatoru, par ko Klients tiek informēts attiecīgā pakalpojuma līgumā);
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA IT Sales leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs SIA IT Sales leģitīmās intereses.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, SIA IT Sales personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

Šādos gadījumos SIA IT Sales nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.


Personas datu glabāšanas ilgums

SIA IT Sales glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums (tajā skaitā, sarunu, kurās tiek noslēgts mutisks līgums / izdarīts pakalpojuma pieteikums, ierakstus);
 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA IT Sales vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.);
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

Sarunas ar Klientu ieraksts par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, pamatojoties uz SIA IT Sales leģitīmajām interesēm, tiek glabāts 6 (sešus) mēnešus pēc sarunas ierakstīšanas datuma, un pēc tam tiek dzēsts.


Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa Klienta informācijas jau ir ievietota pašapkalpošanās portālā https://intop.lv/lv/login un SIA IT Sales interneta vietnēs un lietotnēs, kuras Klients lieto IT Sales pakalpojumu saņemšanai un kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu un nepieciešamības gadījumā tos pārvaldīt, tajā skaitā, mainīt.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA IT Sales piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt IT Sales veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA IT Sales leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no IT Sales pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē IT Sales veikalos vai juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
 • autorizējoties pašapkalpošanās portālā intop.lv/manskonts.

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA IT Sales pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA IT Sales atbildi Klientam nosūta pa pastu uz [email protected] viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

SIA IT Sales nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

   

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt 

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot autorizējoties pašapkalpošanās portālā https://intop.lv/lv/login, SIA IT Sales pakalpojumu pieteikšanas formās, SIA IT Sales un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), zvanot uz SIA IT Sales kontaktu centra vienoto tālruni +371 23070170 vai klātienē SIA IT Sales veikalos.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir - zvanot uz SIA IT Sales kontaktu centru, vai klātienē SIA IT Sales veikalos, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.


Saziņa ar Klientu

SIA IT Sales veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA IT Sales veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes vai bojājumu novēršanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, sakaru pārtraukumiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).


Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par IT Sales un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) SIA IT Sales veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, SIA IT Sales var veikt arī izmantojot automātiskas zvanīšanas iekārtas.

Klients piekrišanu SIA IT Sales un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot autorizējoties portālā www.intop.lv, SIA IT Sales pakalpojumu pieteikšanas formās, SIA IT Sales pakalpojumu portālos/lietotnēs, SIA IT Sales un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • izdarot attiecīgu atzīmi savā lietotāja profilā SIA IT Sales pašapkalpošanās portālā www.intop.lv
 • nosūtot e-pastu uz adresi [email protected] 
 • zvanot uz SIA IT Sales kontaktu centru;
 • klātienē SIA IT Sales veikalos;
 • nomainot uz ierīcēm paziņojumu (notifikāciju) saņemšanas iestatījumus;
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

SIA IT Sales pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz septiņām diennaktīm.

Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka SIA IT Sales var ar viņu sazināties sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu, izmantojot Klienta atstāto kontaktinformāciju.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

SIA IT Sales mājaslapas var izmantot sīkdatnes. 

SIA IT Sales mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA IT Sales nenes atbildību.

Citi noteikumi

SIA IT Sales ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju viņa lietotāja profilā, kā arī - ievietojot SIA IT Sales mājaslapā.

SIA IT Sales saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas SIA IT Sales mājaslapā.

Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2021. gada 27. martā un aizstāj iepriekš apstiprināto privātuma politikas redakciju.

Top